Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Používateľ: Obec Kostolec

Poskytovateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v tomto článku Zmluvy. Predmetom tejto zmluvy je právo Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto zmluvy, ktoré je povinný používať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, alebo na jej základe….

ZMLUVA O PRIPOJENÍ K INFORMAČNÉMU SYSTÉMU DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST