REFERENDUM 2023

REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie.

Referendum sa bude konať v sobotu 21.1.2023 v čase od 07,00 hod.do 22,00 hod.

Informácie pre voliča

Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť do NR SR, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby
Volič môže 
voliť na území SR:
– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (
Informácia pre voliča), alebo
– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (
Hlasovací preukaz). 
   Mailová adresa na zasielanie žiadostí o hlasovací preukaz: 
obeckostolec@centrum.sk

Volič môže voliť mimo územia SR poštou, ak:
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov (
Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)
– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.(
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Občania, ktorí majú záujem o voľbu poštou, môžu svoje žiadosti doručiť elektronicky na adresu: obeckostolec@centrum.sk

Na stiahnutie: vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 21 kB)

alebo poštou na adresu:

Obec Kostolec
Kostolec č. 42
017 05 Považská Bystrica 5

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia
,

môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu), v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 21 kB)musí obsahovať údaje o voličovi

–   meno a priezvisko,

–   rodné číslo,

–   adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

–   adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu – orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

–   obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

–   hlasovací lístok,

–   návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

–   poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie

Vyznačenie voľby ….

Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky na hlasovanie. Ak nie je hlasovací lístok upravený ustanoveným spôsobom (zakrúžkovaním iba jednej z odpovedí) je neplatný.

Odoslať návratnú obálku ….

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku volič odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20.1.2023).

Vzor žiadosti o voľbu poštou