OZNAM

Dňa 5.1.2022 boli Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Púchove vyhlásené veterinárne opatrenia z dôvodu nálezu domácej hydiny (kura domáca) v obci Malá Bytča, pozitívnej na vtáčiu chrípku. Týmto nálezom aj obce v regióne pôsobnosti RVPS Púchov : Považská Teplá, Šebešťanová, Podvažie, Považské
Podhradie, Jasenica, Stupné, Brvnište, Papradno, Udiča, Záskalie, Kostolec, Vrchteplá spadajú do ochranného pásma v ktorom je potrebné vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov  chovaných v zajatí.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vydala nariadenie vykonať do 11.1.2022 súpis všetkých chovov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov. Počet kusov hydiny, holubov a iného vtáctva je potrebné nahlásiť na Obecný úrad v Kostolci osobne, emailom, alebo telefonicky počas úradných hodín.

Opatrenia v plnom znení v prílohe.

Kontakty:
042 4399030
Mobil na starostu: 0905 409 792
obeckostolec@centrum.sk


VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT