OZNAM – VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Obec Kostolec v súlade s §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Kostolec ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022. Počet obyvateľov je 252. Obecné zastupiteľstvo bude mať 5 členov. Voliť sa bude v 1 volebnom okrsku v Kultúrnom dome v Kostolci


Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Kostolci

V súlade s §169 ods. 6 zákona NR SR č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola dňom 20.07.2022 vymenovaná za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Kostolci Monika Adamčíková, trvale bytom Kostolec č. 5 . Pre elektronickú komunikáciu o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do orgánov samosprávy krajov 2022 a podávaní kandidatúr pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 je adresa obeckostolec@centrum.sk.