Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Používateľ: Obec Kostolec

Poskytovateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v tomto článku Zmluvy. Predmetom tejto zmluvy je právo Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto zmluvy, ktoré je povinný používať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, alebo na jej základe….

ZMLUVA O PRIPOJENÍ K INFORMAČNÉMU SYSTÉMU DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou

Na návrh Národná agentúra pre siet’ové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424 v zastúpení Profi-NETWORK Slovakia, a.s. Bratislavská 117/48, 911 01 Trenčín, IČO: 36700231 bolo na tunajšom určenom stavebnom úrade Meste Považská Bystrica začaté územné konanie o umiestnení stavby „Realizácia optických sietí PT-1 Považská Teplá, obec Záskalie, Kostolec, Vrchteplá” na pozemkoch v katastrálnom území Považská Teplá, Záskalie, Kostolec, Vrchteplá ako líniová stavba.

Predmetom projektu pre územné rozhodnutie je umiestnenie pasívnej optickej siete. Celková dĺžka trasy MOK je 8,5 km:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU