VOĽBY DO VÚC – ZOZNAM KANDIDÁTOV NA POSLANCOV VÚC

Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017

Volebný obvod č. 6 (Považská Bystrica)

 1.  Miroslav Biel, 36 r., obrábač kovov, Považská Bystrica, Vzdor –  strana práce
 2.  Marian Gazdík, 64 r., dôchodca, Považská Bystrica, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 3.  Ján Harant, Ing., 56 r., riaditeľ, Považská Bystrica, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 4.  Michal Haviar, 20 r., operátor výroby, Považská Bystrica, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 5.  Martin Jágrik, 36 r., robotník, Považská Bystrica, Vzdor – strana práce
 6.  Karol Janas, doc. PhDr. PaedDr., PhD., 47 r., primátor, Považská Bystrica, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 7.  Ľubomír Kubovič, Ing., 62 r., riaditeľ MŠK Považská Bystrica, Považská Bystrica, nezávislý kandidát
 8.  Anton Lagíň, 52 r., starosta, Prečín, nezávislý kandidát
 9.  Stanislav Lališ, Ing., 58 r., technik, Papradno, nezávislý kandidát
 10.  Jana Mahdoňová, 60 r., zlievarenská pracovníčka, Považská Bystrica, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 11.  František Matušík, 34 r., starosta obce Domaniža, Domaniža, nezávislý kandidát
 12.  Zuzana Motlová, 24 r., ekonómka, Plevník – Drienové, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 13.  Róbert Noga, 24 r., vodič, Považská Bystrica, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 14.  Milan Oršula, Ing., 34 r., informatik, Považská Bystrica, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 15.  Andrej Péli, Mgr., 29 r., živnostník, Považská Bystrica, nezávislý kandidát
 16.  Pavel Petrík, Ing., 62 r., vedúci odboru, Považská Bystrica, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 17.  Iveta Pospíšilová, PhDr., 53 r., vedúca sestra, Považská Bystrica, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 18.  Marián Puček, Mgr., 48 r., projektový manažér, Považská Bystrica, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 19.  Juraj Smatana, Mgr., 51 r., učiteľ, Považská Bystrica, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 20.  Igor Steiner, MUDr., 51 r., lekár, Považská Bystrica, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 21.  Roman Španihel, Ing., 45 r., starosta, Papradno, nezávislý kandidát
 22.  Jarmila Tesková, Mgr., 50 r., riaditeľka základnej školy, Považská Bystrica, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 23.  Jaroslav Urík, 28 r., programátor konzultant, Plevník – Drienové, nezávislý kandidát
 24.  Viera Zboranová, Ing., 46 r., vedúca odboru výstavby na MsÚ, Papradno, nezávislá kandidátka
 25.  Peter Zvak, 46 r., živnostník, Považská Bystrica, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených

VOĽBY DO VÚC – ZOZNAM KANDIDÁTOV NA PREDSEDU VÚC

Zoznam kandidátov na voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

 1. Jaroslav Baška, Ing., 42 r., predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Dohňany, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
 2. Petra Hajšelová, Mgr., 34 r., právnička, Prievidza, Sme rodina – Boris Kollár
 3. Renáta Kaščáková, Mgr., 52 r., poslankyňa NRSR, Trenčín, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),  Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 4. Nora Pániková, 43 r., ochranárka, živnostníčka, Stará Turá, Strana zelených Slovenska
 5. Štefan Škultéty, PhDr., 42 r., primátor mesta, Trenčianske Teplice, nezávislý kandidát
 6. Igor Valko, 46 r., podnikateľ, Prievidza, Nový parlament
 7. Ferdinand Vavrík, Ing., 26 r., doktorand, Beluša, nezávislý kandidát

Ing. Marta Šajbidorová, v.r.
predseda volebnej komisie

INFORMÁCIE PRE VOLIČA – VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

ROZHODNUTIE  PREDSEDU  NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov